f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/05/2567 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดยหมวดทางหลวงพรหมบุรี และผู้รับจ้างได้ดำเนินการเบี่ยงช่องจราจรขาออก กทม.เหลือ 2 ช่องจราจรเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดโรงพยาบาลพรหมบุรี ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ที่ กม. 69+500 ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการจ้างก่อสร้าง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
2 09/05/2567 ประชาพิจารณ์
3 01/05/2567 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน
4 24/04/2567 วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
5 29/03/2567 ร่วมแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการของกรมทางหลวง
6 29/03/2567 พิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 29 มีนาคม 2567
7 25/03/2567 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
8 19/03/2567 จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
9 15/03/2567 ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
10 14/03/2567 ประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
11 28/02/2567 "มิวเซียมสิงห์บุรี พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งเมืองสิงห์"
12 22/02/2567 เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
13 18/01/2567 ประชุมแนวทางการรายงานอุบัติเหตุบนระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง HAIMS
14 18/01/2567 จิตอาสา
15 17/01/2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการ