f
พิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 29 มีนาคม 2567
ลงวันที่ 29/03/2567
ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 มีนาคม 2567
นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี มอบหมายให้ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

'