f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/05/2567 261,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ที่ กม.90+825 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 28/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.82+750 - กม.84+050 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) 28/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 จำนวน 100 รีม 27/05/2567 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 27/05/2567 46,765.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ขายทอดตลอดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด (รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ 27/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP 3554S จำนวน 2 หลอด 24/05/2567 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Leserjet Enterprise M604 จำนวน 2 กล่อง 24/05/2567 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อเเบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A. จำนวน 2 ลูก 24/05/2567 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,731 ลิตร 24/05/2567 280,527.03 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 269 ลิตร 24/05/2567 8,672.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.50+450 - กม.51+640 จำนวน 1 แห่ง 21/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/05/2567 18,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 24/05/2567 34,796.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,469 รายการ