f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/05/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.77+700 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน 3 ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+009, กม.28+071 - กม.29+090 (LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - ช่องแค ระหว่าง กม.0+763 - กม.14+600 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 350 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - ช่องแค ระหว่าง กม.0+763 - กม.14+600 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 350 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา, วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.11+968 - กม.58+263 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11,060 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 3285 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+850 ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.40+245 - กม.40+945 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/03/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.86+880 - กม.88+100 (LT) ปริมาณงาน 19,510 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/03/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.69+220 - กม.71+220 (RT) ปริมาณงาน 2.000 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/03/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+510 (LT,RT) ปริมาณงาน 13,590 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 156 รายการ