f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ2567 ถึง มีนาคม พ.ศ.2567) 01/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ2567 ถึง มีนาคม พ.ศ.2567) 01/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2566) 03/01/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2566) 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสิอ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) 05/07/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร้บการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตยมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 07/04/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 09/01/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) 30/09/2565 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 08/07/2565 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 12/04/2565 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 05/01/2565 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 05/10/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - เดือน มิถุนายน 2564 30/06/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 08/04/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 07/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ