f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3252 ตอน พักทัน - บ้านจ่า ระหว่าง กม.4+450 - กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/09/2566 สห.15/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+180 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2566 สห.14/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.14+685 - กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2566 สห.11/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2567 สห.8/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ วัดพิกุลทอง วัดไชโยวรวิหาร และเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา สาย 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.75+900 - กม.76+900 ปริมาณงาน 1 กิโลเมตร 13/03/2566 สห.22/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.2+300 - กม.4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2566 สห.17/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.45+900 - กม.46+900 ปริมาณงาน 1 กิโลเมตร 23/05/2566 สห.21/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+150 (LT,RT) ปริมาณงาน 2.300 กิโลเมตร 10/04/2566 สห.6/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 3030 ตอนดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.3+735 - กม.4+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/05/2566 สห.16/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอนท่าวุ้ง-มหานาม ระหว่าง กม.12+180-กม.14+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2565 สห.29/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.84+300-กม.85+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2565 สห.27/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 3030 ตอนดงมะขามเทศ-บางระจัน ระหว่าง กม.4+500-กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2565 สห.26/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ระหว่าง กม.19+380–กม.20+500 1 สายทาง 09/09/2565 สห.30/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนชัณสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.46+900-กม.47+900 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 11/07/2565 สห.25/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง รหัสงาน 33800 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา – บ้านหมี่ กม.5+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2565 สห.20/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ