แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี
ลงวันที่ 05/11/2562

     กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจแผนได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ บริษัทอินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนชัลแทนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเสนอแนวเส้นทางเลือก (การประชุมย่อยครั้งที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาแนวเส้นทางเลือก ตลอดจนให้ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา

 

     แขวงทางหลวงสิงห์บุรี  จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตาล ทองเอน โพธิ์ชัย งิ้วราย และอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

เข้าร่วม ประชุมย่อยครั้งที่ 1 ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสิงห์บุรี

 

ขอบคุณครับ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

งานสารสนเทศ IP Phone 51316

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


'