f
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 11/11/2562

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

------------------------

     ว่าที่ร้อยเอกระวี  บุญญพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

มอบหมายให้ หัวหน้างานสารสนเทศ, หัวหน้างานบัญชีและการเงิน, หัวหน้าพัสดุและสัญญ, หัวหน้างานสารบรรณ นำพนักงานราชการในสังกัดแขวงฯ 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเชิดชูเกียรติ พลทหารชั้ว อ่อนเอื้อวงษ์

ที่อาสาไปราชการสงครามโลก ครั้งที่ 1 จนเสียชีวิต

------------------------------

ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ (บัวชูชาติ) โรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


'