f
พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2562
ลงวันที่ 23/10/2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

---------------------------

เวลา 06.30 น. ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

มอบหมายให้ นายพงษ์อมร พจน์เจริญกิจ รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายวิศวกรรม) นำหัวหน้างาน ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดแขวงฯ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

---------------------------

และเวลา 10.00 น. นายปรีดา แสงบัวเผื่อน หัวหน้าหมวดทางพรหมบุรี นำพนักงานเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพรหมบุรี

เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดพรหมเทพาวาส

ณ วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


'