f
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2562

    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

-------------------------------

ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ , หัวหน้าหมวดทางหลวง , ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

---------------------------------

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


'