แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
14
ตุลาคม
2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ว่าที่อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เดินทางลงพื้นที่ โดยมี  นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11     นายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนายการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 และนายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนายการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

title
06
ตุลาคม
2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมในโครงข่ายทางหลวง และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเข้ารับฟังสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ของหมวดฯ เขาพระงาม และมอบของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยมีนายโกเมศ มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ หมวดทางหลวงเขาพระงาม

title
23
กันยายน
2564

ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตามนโยบายของรัฐบาล กรมทางหลวงรับมอบนโยบายดังกล่าว โดยสำนักก่อสร้างสะพานเร่งดำเนินการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+600 รวมระยะทาง 13.6 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ ตำบลมาบตาพุด สิ้นสุดที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 3191 มีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งบนทางหลวง หมายเลข 3375 มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จำนวนมากจึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมทางหลวงจึงจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้การเดินทางไปสู่นิคมอุตสากรรมมาบตาพุดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยก่อสร้างขยายความกว้างของถนนและอุโมงค์ เพื่อยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ข้ามทางหลวงหมายเลข 3375 กับทางหลวงหมายเลข 3191 สำหรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรแบบ ไป-กลับ กว้างฝั่งละประมาณ  13 เมตร และก่อสร้างทางลอดแบบอุโมงค์ใต้ดิน (UNDERPASS) ขนาด 4 ช่องจราจรไป - กลับ (แยกนิคมพัฒนา)  พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 2 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง  ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 16 แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณโครงการ 1,447,433,600 บาท ปัจจุบันการก่อสร้าง คืบหน้ากว่า 55 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2565   ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการและเปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งสินค้าบริเวณทางเข้าสู่ท่าเรือตำบลมาบตาพุด ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพี้นที่จังหวัดระยอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการเข้าสู่ AEC

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล

ดูทั้งหมด+