f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ รองปริมาณการจราจร จ.สระแก้วในอนาคต กรมทางหลวงโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ ระหว่าง กม.0-กม.5 ในพื้นที่ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทางยาวประมาณ 4.400 กิโลเมตร ตามนโนบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการทางหลวงหมายเลข 372 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร และด้านในกว้าง 1.50 เมตร รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 315,000,000 บาท โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์และนักท่องเที่ยงที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถสร้างโอกาสในการกระจายความเจริญด้านทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง  #กรมทางหลวง #กระทรวงคมนาคม #เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง # สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.)